ގދ. ހަވޮއްޑާ | އަމާރި ހެވޮއްޑާ މޯލްޑިވްސް
GDh. Havoddaa | LD0255
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3005518
  • އެނދުގެ އަދަދު - 240
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 120
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3005516
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކްރިސްޓަލް ޕްލާޒާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެމް.އެފް ބިލްޑިންގ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކްރިސްޓަލް ޕްލާޒާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެމް.އެފް ބިލްޑިންގ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ