ކ.މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0010
: 4 ޖޫން 2018
: 4 ޖޫން 2018
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
:
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 4 ޖޫން 2018
: 4 ޖޫން 2018
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 6,200,000.00 73,350.00 6,273,350.00
6,200,000.00 73,350.00 6,273,350.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 6,273,350.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކ. މާފުށި 6,200,000.00 73,350.00 6,273,350.00
6,200,000.00 73,350.00 6,273,350.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 5,989,813.00
5,989,813.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998