އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/1077
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްއާއި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައި 2- އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ޓަރފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,250,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 3,250,000.00 3,250,000.00
0.00 3,250,000.00 3,250,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 3,250,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 3,250,000.00 3,250,000.00
0.00 3,250,000.00 3,250,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2019 110,500.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު