އއ.އުކުޅަސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/1082
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1 އަހަރުގެ ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތު ހަމަވެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަންއަށް ތައްޔާރުވެފައި
:
: 25 ޖުލައި 2019
:
:
: 24 އޮގަސްޓް 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 25 ޖުލައި 2019
:
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 24 ދުވަހުގެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމާއި ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓަށް ގެންދިއުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 މާރިޗު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 523,939.00 523,939.00
ހިލޭ އެހީ އިންޑިއާ ސަރުކާރު 0.00 523,939.00 523,939.00
0.00 1,047,878.00 1,047,878.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 523,939.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އއ. އުކުޅަސް 0.00 523,939.00 523,939.00
0.00 523,939.00 523,939.00

ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 523,939.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އއ. އުކުޅަސް 0.00 523,939.00 523,939.00
0.00 523,939.00 523,939.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 12,549,142.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 7,806,900.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ނޮވެންބަރު 2020 4,120.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2020 640.00
20,360,802.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]