ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްކާތަރިކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1083
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކުވެއިތު ފަންޑް)
- ހިލޭ އެހީ (ނެދަލެންޑް ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
29,873,994.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މޭ 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 7,000,000.00 9,957,998.00 16,957,998.00
ލޯން އެހީ ކުވެއިތު ފަންޑް 36,655,200.00 9,957,998.00 46,613,198.00
ހިލޭ އެހީ ނެދަލެންޑް ސަރުކާރު 16,085,282.00 9,957,998.00 26,043,280.00
59,740,482.00 29,873,994.00 89,614,476.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 16,957,998.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 7,000,000.00 9,957,998.00 16,957,998.00
7,000,000.00 9,957,998.00 16,957,998.00

ލޯން އެހީ - ކުވެއިތު ފަންޑް

ޖުމްލަ: 46,613,198.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 36,655,200.00 9,957,998.00 46,613,198.00
36,655,200.00 9,957,998.00 46,613,198.00

ހިލޭ އެހީ - ނެދަލެންޑް ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 26,043,280.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 16,085,282.00 9,957,998.00 26,043,280.00
16,085,282.00 9,957,998.00 26,043,280.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2019 360,338.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު