އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/1088
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އަދި ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ (އޯޕެކް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
53,445,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ އޯޕެކް 53,445,000.00 53,445,000.00
53,445,000.00 53,445,000.00

ލޯން އެހީ - އޯޕެކް

ޖުމްލަ: 53,445,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2020 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 53,445,000.00 53,445,000.00
53,445,000.00 53,445,000.00

ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު