ހއ.މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1100
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލޭންޑް އެލޮކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. 15 ޖުލައި 2021ގައި އީ.އައި.އޭ ސްކޯޕިންގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި
: 18 ފެބުރުވަރީ 2021
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 މޭ 2023
: 19 އޭޕްރިލް 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,341,600.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
19,320,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 10 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ޖުލައި 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,898,756.00 7,341,600.00 19,320,000.00 11,592,000.00 41,152,356.00
2,898,756.00 7,341,600.00 19,320,000.00 11,592,000.00 41,152,356.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 41,152,356.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ހއ. މޮޅަދޫ 2,898,756.00 7,341,600.00 19,320,000.00 11,592,000.00 41,152,356.00
2,898,756.00 7,341,600.00 19,320,000.00 11,592,000.00 41,152,356.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2021 5,379,601.04
5,379,601.04