ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްކާތަރިކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1124
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,167,500.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 ޖޫން 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް 1,167,500.00 1,167,500.00
1,167,500.00 1,167,500.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް

ޖުމްލަ: 1,167,500.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2020 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 1,167,500.00 1,167,500.00
1,167,500.00 1,167,500.00

ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު