ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1131
:
: 10 މާރިޗު 2020
: 8 ޖުލައި 2020
:
: 26 ޖުލައި 2020
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 މާރިޗު 2020
: 5 ޖުލައި 2020
: 26 ޖުލައި 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖަނަވަރީ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް 500,000.00 380,630.00 0.00 0.00 880,630.00
500,000.00 380,630.00 0.00 0.00 880,630.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް

ޖުމްލަ: 880,630.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ނ. ފޮއްދޫ 500,000.00 380,630.00 0.00 0.00 880,630.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ. ފޮއްދޫ 500,000.00 380,630.00 0.00 0.00 880,630.00
500,000.00 380,630.00 0.00 0.00 880,630.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ޖޫން 2020 455,002.88
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ޖުލައި 2020 1,031,470.10
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ނޮވެންބަރު 2020 5,745,498.92
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް އޭޕްރިލް 2023 380,630.10
7,612,602.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]