ނ.ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1132
: 19 ޖަނަވަރީ 2022
: 19 ޖަނަވަރީ 2022
: 31 މާރިޗު 2023
: 31 މާރިޗު 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,748,146.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,966,664.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 މޭ 2022
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖޫން 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,100,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,707.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 6,280,100.00 1,748,146.00 1,966,664.00 0.00 9,994,910.00
2,100,707.00 0.00 6,280,100.00 1,748,146.00 1,966,664.00 0.00 12,095,617.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 2,100,707.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ނ. ލަންދޫ 2,100,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,707.00
2,100,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,707.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 9,994,910.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 0.00 0.00 0.00 1,748,146.00 1,966,664.00 0.00 9,994,910.00
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ނ. ލަންދޫ 0.00 0.00 6,280,100.00 0.00 0.00 0.00 9,994,910.00
0.00 0.00 6,280,100.00 1,748,146.00 1,966,664.00 0.00 9,994,910.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2022 2,763,017.52
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2022 1,182,000.81
3,945,018.33
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]