ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1149
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 29 މާރިޗު 2021
:
:
: 20 ފެބުރުވަރީ 2022
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
571,005.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,580,718.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 17 އޮގަސްޓް 2021
:
: 20 ފެބުރުވަރީ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 އޭޕްރިލް 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް 7,594,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,594,000.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 0.00 0.00 571,005.00 2,580,718.00 252,440.00 3,404,163.00
7,594,000.00 1,000,000.00 571,005.00 2,580,718.00 252,440.00 11,998,163.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް

ޖުމްލަ: 8,594,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ބ. ތުޅާދޫ 7,594,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,594,000.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބ. ތުޅާދޫ 7,594,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,594,000.00
7,594,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,594,000.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 3,404,163.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބ. ތުޅާދޫ 0.00 0.00 571,005.00 2,580,718.00 252,440.00 3,404,163.00
0.00 0.00 571,005.00 2,580,718.00 252,440.00 3,404,163.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް އޭޕްރިލް 2022 7,749,179.00
7,749,179.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]