އއ.މާޅޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1162
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެކު ސޮއި ކުރެވިފައި. 5 އެޕްރީލް 2021 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
56,970,122.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
14,400,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
16,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 އޭޕްރިލް 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 4,800,000.00 14,400,000.00 16,000,000.00 7,000,000.00 42,200,000.00
4,800,000.00 14,400,000.00 16,000,000.00 7,000,000.00 42,200,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 42,200,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު އއ. މާޅޮސް 4,800,000.00 14,400,000.00 16,000,000.00 7,000,000.00 42,200,000.00
4,800,000.00 14,400,000.00 16,000,000.00 7,000,000.00 42,200,000.00