ތ.ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1189
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
: 1 އޮގަސްޓް 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,486,667.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް 3,166,000.00 1,000,000.00 4,486,667.00 2,243,333.00 10,896,000.00
3,166,000.00 1,000,000.00 4,486,667.00 2,243,333.00 10,896,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް

ޖުމްލަ: 10,896,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ތ. ތިމަރަފުށި 3,166,000.00 3,166,000.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތ. ތިމަރަފުށި 1,000,000.00 4,486,667.00 2,243,333.00 7,730,000.00
3,166,000.00 1,000,000.00 4,486,667.00 2,243,333.00 10,896,000.00