ބ.ދޮންފަނު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1217
:
: 29 ޖޫން 2021
: 26 ޑިސެންބަރު 2021
: 26 ޑިސެންބަރު 2021
: 6 ފެބުރުވަރީ 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
384,063.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ޖުލައި 2021
:
: 12 ފެބުރުވަރީ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,387,500.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387,500.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 0.00 0.00 563,245.00 384,063.00 0.00 0.00 947,308.00
2,387,500.00 1,000,000.00 563,245.00 384,063.00 0.00 0.00 4,334,808.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 3,387,500.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބ. ދޮންފަނު 2,387,500.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387,500.00
2,387,500.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387,500.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 947,308.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 0.00 384,063.00 0.00 0.00 947,308.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބ. ދޮންފަނު 0.00 0.00 563,245.00 0.00 0.00 0.00 947,308.00
0.00 0.00 563,245.00 384,063.00 0.00 0.00 947,308.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2021 8,740.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2021 16,722.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮކްޓޫބަރު 2021 2,460.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ނޮވެންބަރު 2021 4,900.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2021 7,294.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2022 8,960.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2022 10,086,175.60
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖަނަވަރީ 2023 2,178,024.53
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2023 7,000.69
12,320,276.82
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]