އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
އައިޑީ:
ISLES/1234
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރިކޮލިފައިވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 20 މާރިޗް 2021 ގައި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ 03 މޭ 2021. ބިޑު ހުށަޙަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚު 31 މޭ 2021 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައި.
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
284,406,480.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
296,800,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މޭ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 8,934,166.00 16,098,480.00 16,800,000.00 19,200,000.00 61,032,646.00
ލޯން އެހީ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް 57,538,678.00 268,308,000.00 280,000,000.00 320,000,000.00 925,846,678.00
66,472,844.00 284,406,480.00 296,800,000.00 339,200,000.00 986,879,324.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 61,032,646.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 8,934,166.00 16,098,480.00 16,800,000.00 19,200,000.00 61,032,646.00
8,934,166.00 16,098,480.00 16,800,000.00 19,200,000.00 61,032,646.00

ލޯން އެހީ - އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 925,846,678.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 57,538,678.00 268,308,000.00 280,000,000.00 320,000,000.00 925,846,678.00
57,538,678.00 268,308,000.00 280,000,000.00 320,000,000.00 925,846,678.00