ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1257
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 13 ނޮވެންބަރު 2019
: 29 ޖުލައި 2021
: 15 ނޮވެންބަރު 2021
: 10 ޑިސެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2020
: 10 ޑިސެންބަރު 2021
: 7 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 195,167.00 0.00 0.00 0.00 195,167.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ހިލޭ އެހީ އިންޑިއާ ސަރުކާރު 8,098,530.00 0.00 6,317,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,416,030.00
8,098,530.00 0.00 6,317,500.00 195,167.00 0.00 0.00 0.00 14,611,197.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 195,167.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
291003 - ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 0.00 0.00 0.00 195,167.00 0.00 0.00 0.00 195,167.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 0.00 195,167.00 0.00 0.00 0.00 195,167.00
0.00 0.00 0.00 195,167.00 0.00 0.00 0.00 195,167.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރ. މަޑުއްވަރި 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކ. ގާފަރު 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 14,416,030.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 8,098,530.00 0.00 6,317,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,416,030.00
8,098,530.00 0.00 6,317,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,416,030.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 1,198,879.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު މާރިޗު 2020 106,090.74
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ޖަނަވަރީ 2021 1,050,000.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު މޭ 2021 2,100,000.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ނޮވެންބަރު 2021 1,260,000.00
ހިލޭ އެހީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރު ޖޫން 2022 1,609,999.97
7,324,969.71
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625