ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1259
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
485,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,007,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,425,000.00 485,000.00 3,007,500.00 3,007,500.00 8,925,000.00
2,425,000.00 485,000.00 3,007,500.00 3,007,500.00 8,925,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 8,925,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 2,425,000.00 485,000.00 3,007,500.00 3,007,500.00 8,925,000.00
2,425,000.00 485,000.00 3,007,500.00 3,007,500.00 8,925,000.00