ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1263
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެވޯޑް ކޮށްފައި
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
240,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,880,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,200,000.00 240,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 7,200,000.00
1,200,000.00 240,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 7,200,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 7,200,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ގއ. ކޮނޑޭ 1,200,000.00 240,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 7,200,000.00
1,200,000.00 240,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 7,200,000.00