ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1282
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
446,168.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
131,551.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 29 ޑިސެންބަރު 2021
:
: 14 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 މާރިޗު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,300,000.00 660,000.00 0.00 446,168.00 131,551.00 0.00 4,537,719.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 429,000.00 0.00 0.00 0.00 429,000.00
3,300,000.00 660,000.00 429,000.00 446,168.00 131,551.00 0.00 4,966,719.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 4,537,719.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ނ. މާޅެންދޫ 3,300,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,537,719.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 0.00 446,168.00 131,551.00 0.00 4,537,719.00
3,300,000.00 660,000.00 0.00 446,168.00 131,551.00 0.00 4,537,719.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 429,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ނ. މާޅެންދޫ 0.00 0.00 429,000.00 0.00 0.00 0.00 429,000.00
0.00 0.00 429,000.00 0.00 0.00 0.00 429,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2022 626,433.30
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2022 766,554.56
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ނޮވެންބަރު 2022 257,796.23
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2023 561,526.37
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2023 233,189.88
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2023 425,534.51
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2023 703,612.02
3,574,646.87
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]