ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރ ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް - ގއ.ދެއްވަދޫ، ގދ.ތިނަދޫ
:
އައިޑީ:
ISLES/1364
:
: 1 ޖޫން 2014
:
:
: 30 ޖޫން 2015
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖޫން 2014
:
: 30 ޖޫން 2015
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ޖުލައި 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

- ނެތް
ނޯޓް: ބަޖެޓް އެޅޭނީ ފަންޑިންގ އެޅުމަށްފަހު

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 2,539,456.00
2,539,456.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]