ނ.ހެނބަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1384
:
: 25 އޮގަސްޓް 2020
:
:
: 23 ނޮވެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ޖޫން 2021
:
: 23 ނޮވެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 3,591.00 0.00 0.00 3,591.00
75,000.00 3,591.00 0.00 0.00 78,591.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 75,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ. ހެނބަދޫ 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 3,591.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ. ހެނބަދޫ 0.00 3,591.00 0.00 0.00 3,591.00
0.00 3,591.00 0.00 0.00 3,591.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2020 19,316.65
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2021 45,201.89
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2021 44,786.49
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 13,033.77
122,338.80
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]