ދ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1427
: 8 ޖުލައި 2021
: 25 އޮގަސްޓް 2020
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
:
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 ޖުލައި 2021
: 21 ނޮވެންބަރު 2020
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 އޭޕްރިލް 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 91,416.00 0.00 0.00 91,416.00
800,000.00 91,416.00 0.00 0.00 891,416.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 800,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދ. މީދޫ 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 91,416.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދ. މީދޫ 0.00 91,416.00 0.00 0.00 91,416.00
0.00 91,416.00 0.00 0.00 91,416.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2020 244,484.46
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2021 732,534.71
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2021 256,462.79
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 539,858.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2022 571,382.40
2,344,722.36
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]