މެންޓަލް ހެލްތް ވާރޑް
:
އައިޑީ:
ISLES/1517
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފޭސް 2ގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް 'މަޒެލް'އަށް އެވޯޑުކުރެވިފައި މެންޓަލް ވޯޑް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޒެލް އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 21 މޭ 2021
: 21 މޭ 2021
: 9 މާރިޗު 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 21 މޭ 2021
: 9 މާރިޗު 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 6,405,217.00 0.00 0.00 0.00 6,405,217.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 74,368.00 0.00 0.00 74,368.00
6,405,217.00 74,368.00 0.00 0.00 6,479,585.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް


ރަށް 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 6,405,217.00 74,368.00 0.00 0.00 6,479,585.00
6,405,217.00 74,368.00 0.00 0.00 6,479,585.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 6,405,217.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 6,405,217.00 0.00 0.00 0.00 6,405,217.00
6,405,217.00 0.00 0.00 0.00 6,405,217.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 74,368.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00 74,368.00 0.00 0.00 74,368.00
0.00 74,368.00 0.00 0.00 74,368.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2021 1,497,770.30
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2021 5,999.60
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 96,990.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 2022 13,050.16
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2022 3,487.40
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2022 1,385,824.89
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2022 11,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖޫން 2022 220,150.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2022 78,829.97
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2022 3,328,077.50
6,641,179.82


މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 6,405,217 0 0 0 0 0
6,405,217
6,405,217
0
0
0
0
0
6,405,217
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3335335
[email protected]