ހދ.ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0231
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރެވިފައި، ކޮންޓްރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 22 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
200,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
675,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 22 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,000,000.00 3,750,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 6,010,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 200,000.00 675,000.00 1,845,738.00 2,720,738.00
1,000,000.00 3,750,000.00 1,260,000.00 200,000.00 675,000.00 1,845,738.00 8,730,738.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 6,010,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ހދ. ވައިކަރަދޫ 1,000,000.00 3,750,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 6,010,000.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހދ. ވައިކަރަދޫ 1,000,000.00 3,750,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 6,010,000.00
1,000,000.00 3,750,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 6,010,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 2,720,738.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހދ. ވައިކަރަދޫ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 675,000.00 1,845,738.00 2,720,738.00
0.00 0.00 0.00 200,000.00 675,000.00 1,845,738.00 2,720,738.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2021 53,000.00
53,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]