ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2456
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 7 މާރިޗު 2023
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,698,144.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,528,330.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 މާރިޗު 2023
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 4,000,000.00 0.00 1,698,144.00 1,528,330.00 229,249.00 7,455,723.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00
4,000,000.00 660,000.00 1,698,144.00 1,528,330.00 229,249.00 8,115,723.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް


ރަށް 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
1 ލ. މާބައިދޫ 4,000,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 4,660,000.00
4,000,000.00 660,000.00 1,698,144.00 1,528,330.00 229,249.00 8,115,723.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 7,455,723.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
291003 - ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 0.00 0.00 1,698,144.00 1,528,330.00 229,249.00 7,455,723.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލ. މާބައިދޫ 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,455,723.00
4,000,000.00 0.00 1,698,144.00 1,528,330.00 229,249.00 7,455,723.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 660,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލ. މާބައިދޫ 0.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00
0.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް ޖުމްލަ
0
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625