އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ފަންނުވެރިކަމާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކަ
އައިޑީ:
ISLES/2822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫއުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު، އެޮލިމްޕަސް ހޯލުގެ އޭސީ ތައް މަރާތުކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 މާރިޗު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް

ރަށް 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 2,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް ޖުމްލަ
0