އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
"- އޮލިމްޕަސް ހުޅަގު ފަރާތު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި 3 ގަސް ކެނޑުމާއި ހުޅަގުފަރާތު ފާރުއަރިއަޅާފައިވާބައި ތަޅާލާ އަލުންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް: 3 ގަސް ކަނޑާ ނިމިފައި ، ނަމަވެސް ގަހުގެ މޫތައް ކުރިން ލަފާ ކުރިވަރަށްވުރެ ބޮޑެތިވެފައި މަގުމަތީ ފާރުގެ ދަށުން މޫތައް ދުވެފައިވާތީ ގަހުގެ މޫތައް ނެގެން އަންނަނީ ފާރާއި ދޮރާށި ނަގައިގެން ކަމަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކޮށްނިމިފަ. - އޮލިމްޕަސް ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގެ މަސައްކަތް، ހޯލް އޭސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ސާރވިސް ކުރުން، އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވިތަކުގެ މަސައްކަތް، އޮލިމްޕަހުގެ ޓެރަސްތަކާއި ކޮރިޑޯތަކުގެ ފެންފައްތަކާއި، ޝީޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަޅުން އަޅާ މުށިޖެހުން، އޮލިމްޕަހުގެ ފާޚާނާ ބަރި މަރާމާތުކުރުމަށް މިވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. - އޮލިމްޕަސް ކެފޭއާއި ކެފޭ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައި ޖަންކްޝަނާއި އޮއިލްފިލްޓަރ ޖަންކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރެވި އެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. - ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕަހަށްވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ހަދާ ރޭންޕާއި، ކޮރިޑޯގެ ތަޅުމާއި، އޮލިމްޕަހަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރުގެ މަސައްކަތް: ބޮޑުދޮރު ގައި ގަރާޖް ގޭޓް ވަނީ ހަރު ކޮށްނިމިފައި އަދި ހޯލްތެރޭގައި ތަޅުން އަޅާ އެއްވަރު ކުރެވިފައި، ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ރޭލިންގ ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ހޯލު އެތެރޭގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތާއި ތަޅުމުގެ ދަވާދުލުން އަދި ބެކްސްޓޭޖް ކޮރިޑޯގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގގެ މަސައްކަތް ނިމިފައެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އޮލިމްޕަހުގެ މައި ދޮރު މަތީގައި ލެޑް ޕެނަލް ބެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފައި. އޮލިމްޕަހުގެ 2 ވަނަ ބުރީގައި ހުރި ފެންހަރު ނަގައި މުށިޖެހުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، މެނޭޖްމަންޓް ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް: މަސައްކަތް ނިމިފައި، އެލްމިނިޔަމް ގޭޓްދޮރު ހަދާ އިންސްޓޯލް ކުރުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، ޓިކެޓް ކައުންޓަރގަ މިހާރު ޖަހާފަހުރި މުށި ނަގާ އަލުން ވޯޓަރޕްރޫފް ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން މުށިޖެހުން: މަސައްކަތްނިމިފަ، ކޮރިޑޯގެ މަތީ ހުރަސް 2 ފާރުގެ ސިމެންތި ކޮށާ އަލުން ސިމެންތިޖަހާ މަރާމާތުކޮށް ފެންފަށް ރަނގަޅުކުރުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޯދައި، ސަރވާއާއިއެކު އިންސްޓޯލްކޮށް، އޮލިމްޕަސް ހޯލްގެ ސަރައުންޑު ސައުންޑް އިންސްޓޯލްކޮށް، ރޫމް ކަރެކްޝަން ހެދުމާއި ޑޮލްބީ ސެޓްފައިލްކުރުުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައި. އޮލިމްޕަސް ހޯލް އަދި ރިހާސަލް ރޫމްތައް އެކޯސްޓިކްސް ޓްރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކޯސްޓިކް ޕެނަލް ، ފާރާއި ސީލިންގުގައި ޖަހާ ސްޕޮންޖް އަދި ފްލޯކާޕެޓް ސަޕްލައި ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ބިލްޑިންގ އާއި ހޯލުގެ ބޭރު ފާރުތަކާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ކޮރިޑޯގެ ތަނބުތަކާއި، ބީމްތަކާއި ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި، މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ހޯލާއި ސްޓޭޖް އަދި ސްޓޭޖާ ގުޅިގައިވާ ޗޭންޖިންގ ރޫމްތައް ކަތުރުފަނިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކެމިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ކޮށް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ބެކްސްޓޭޖަށް ވަންނަ ދޮރު ބިއްލޫރި ކަހާ ދޮރަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ރޫމްގެ ލައިޓްސް ސޮކެޓް އަދި ސްވިޗްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި، މެނޭޖްމަންޓް ރޫމްގައި 12000 ބީޓީޔޫ އޭސީ އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އޮލިމްޕަހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައި، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ސްކްރީން ކުރުމަށް ސްކްރީންއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިންގަލް ސޯސް ފޯމްތައްޔާރު ކުރެވި އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރ، އިންސްޓޮލް ކޮށް އަދި އޮލިމްޕަސް ހޯލްގެ ސަރައުންޑް ސައުންޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިންގަލް ސޯސް ފޯމް ތައްޔާރު ކުރެވި އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. އޮލިމްޕަސްހޯލް އަދި ރިހާސަލް ރޫމް އެކޯސްޓިކް ޓްރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެވަނީ ގެނެވިފައެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ. -އޮލިމްޕަސް ރިހާސަލްރޫމް އަދި ޑާންސް ރޫމުގައި ނޮވިލޯނު އަޅާ ރަހަބިއްލޫރި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ. އޮލިމްޕަސް ޕްރޮޖެކްޓަރ ރޫމްގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ކޮރިޑޯގެ ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ސީލަރުލާ ކުލަލުމާއި ސީލިންގުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކތްވަނީފެށިފައެވެ. އޮލިމްޕަސް ހޯލުގެ ދެފަރާތު ބޮކްސް ގެ އާނގަ ލަކުޑިން ފްރޭމްހަދާ ސޮލިގްނަމްލާ 06 އެމް އެމްގެ ސިމެންތިފިލާ ޖެހުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ.
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 8 މާރިޗު 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 އޮގަސްޓް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
562,230.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
33,881.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 2 އޮގަސްޓް 2022
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 562,230.00 33,881.00 0.00 596,111.00
2,000,000.00 562,230.00 33,881.00 0.00 2,596,111.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް


ރަށް 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00 562,230.00 33,881.00 0.00 2,596,111.00
2,000,000.00 562,230.00 33,881.00 0.00 2,596,111.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 2,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 596,111.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00 562,230.00 33,881.00 0.00 596,111.00
0.00 562,230.00 33,881.00 0.00 596,111.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2021 49,502.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2021 4,081.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2021 666,608.12
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮކްޓޫބަރު 2021 941,538.71
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2021 337,434.58
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2022 22,472.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2022 45,375.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2022 110,694.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2022 205,220.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2022 33,600.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 84,800.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 78,894.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 46,862.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2022 34,850.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2022 27,182.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2022 4,770.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2022 16,017.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2022 1,200.00
2,711,100.41


މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް ޖުމްލަ
0
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3313456
[email protected]