ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0288
:
: 26 ޑިސެންބަރު 2018
: 30 އޭޕްރިލް 2021
: 30 އޭޕްރިލް 2021
: 30 އޭޕްރިލް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
160,978,021.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 ޑިސެންބަރު 2018
: 26 ޑިސެންބަރު 2018
: 20 މާރިޗު 2020
: 30 އޭޕްރިލް 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 5,972,785.00 30,000,000.00 0.00 35,972,785.00
ހިލޭ އެހީ އޭ.ޑީ.ބީ 21,376,819.00 14,645,177.00 20,644,868.00 56,666,864.00
27,349,604.00 44,645,177.00 20,644,868.00 92,639,649.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 35,972,785.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 5,972,785.00 30,000,000.00 0.00 35,972,785.00
5,972,785.00 30,000,000.00 0.00 35,972,785.00

ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ

ޖުމްލަ: 56,666,864.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 21,376,819.00 14,645,177.00 20,644,868.00 56,666,864.00
21,376,819.00 14,645,177.00 20,644,868.00 56,666,864.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 9,015,185.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2019 902,049.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2020 98,190.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2020 20,934.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ފެބުރުވަރީ 2020 3,529,397.52
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2020 203,580.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2020 88,281.87
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2020 28,227.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މޭ 2020 101,790.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މޭ 2020 27,144.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖޫން 2020 74,028.60
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖޫން 2020 19,227.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2020 75,971.89
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2020 17,286.17
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮގަސްޓް 2020 19,227.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ސެޕްޓެންބަރު 2020 27,144.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮކްޓޫބަރު 2020 379,398.60
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮކްޓޫބަރު 2020 19,227.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ނޮވެންބަރު 2020 27,144.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2020 63,325.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ފެބުރުވަރީ 2021 19,278.40
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2021 19,227.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2021 407,160.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2021 47,454.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މޭ 2021 5,740.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖޫން 2021 58,771.01
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2021 305,370.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2021 13,367.70
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮގަސްޓް 2021 50,895.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2021 4,540,975.27
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2022 4,677.40
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ސެޕްޓެންބަރު 2022 9,376.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮކްޓޫބަރު 2022 -20,394.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ނޮވެންބަރު 2022 143,455.31
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2023 6,900.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ފެބުރުވަރީ 2023 221,837.86
20,570,848.60
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]