އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2975
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބޭސްމެންޓުގެ ސްޓަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ކަރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ހަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތް ނިމިފައި. ލިފްޓު ސްޓީލްގެ މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވިފައި.ލިފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.އޯޑިއޯ މެޓްރީ އަދި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ރޫމްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް މެޑް ޓެކް އަށް ހަވާލު ކުރެވިފައި. ފަޔަރ ސިސްޓަމްގެ އާކުރުމާއި އަދި ރިޕެއަރ މަސައްކަތް ޓެންޑަަރ ކުރެވިފައި
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 8 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
0.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
521,059.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
468,954.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 8 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
:
: މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ބެކްހައުސްއެއްކަމަށްވުމުން، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވާނެއެވެ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 904,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,300.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 135,645.00 521,059.00 468,954.00 0.00 1,125,658.00
904,300.00 135,645.00 521,059.00 468,954.00 0.00 2,029,958.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 904,300.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 904,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,300.00
904,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,300.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,125,658.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 0.00 521,059.00 468,954.00 0.00 1,125,658.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00 135,645.00 0.00 0.00 0.00 1,125,658.00
0.00 135,645.00 521,059.00 468,954.00 0.00 1,125,658.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2020 67,610.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 2021 28,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2021 306,641.57
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2021 6,970.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2021 204,811.08
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2022 2,233,111.98
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2022 2,084,237.86
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2022 1,889,483.19
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2022 1,935,363.72
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2022 1,616,931.34
10,373,160.74
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3335335
[email protected]