އއ.ރަސްދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ނިންމުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0303
:
: 15 މޭ 2018
:
:
: 23 މޭ 2019
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
11,455,785.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,927,369.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
5,543,290.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2018
:
: 23 މޭ 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,250,000.00 4,927,369.00 5,543,290.00 831,494.00 13,552,153.00
2,250,000.00 4,927,369.00 5,543,290.00 831,494.00 13,552,153.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 13,552,153.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 0.00 4,927,369.00 5,543,290.00 831,494.00 13,552,153.00
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު އއ. ރަސްދޫ 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 13,552,153.00
2,250,000.00 4,927,369.00 5,543,290.00 831,494.00 13,552,153.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2020 286,394.62
286,394.62
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]