ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3056
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
: 25 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 އޭޕްރިލް 2022
:
: 19 ޖުލައި 2022
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
453,371.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
140,520.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 29 ޖަނަވަރީ 2022
: 25 ޖަނަވަރީ 2022
: 19 ޖޫން 2022
: 19 ޖުލައި 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 747,500.00 0.00 453,371.00 140,520.00 0.00 1,341,391.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 0.00 21,052.00 0.00 0.00 0.00 21,052.00
747,500.00 21,052.00 453,371.00 140,520.00 0.00 1,362,443.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް


ރަށް 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
1 ނ. މަގޫދޫ 747,500.00 21,052.00 0.00 0.00 0.00 768,552.00
747,500.00 21,052.00 453,371.00 140,520.00 0.00 1,362,443.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 1,341,391.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 453,371.00 140,520.00 0.00 1,341,391.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ. މަގޫދޫ 747,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,391.00
747,500.00 0.00 453,371.00 140,520.00 0.00 1,341,391.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 21,052.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ. މަގޫދޫ 0.00 21,052.00 0.00 0.00 0.00 21,052.00
0.00 21,052.00 0.00 0.00 0.00 21,052.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2021 147,125.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2021 150,094.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 54,286.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 450,281.00
801,786.00


މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް ޖުމްލަ
0
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]