ބ.ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3060
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުނި މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެވިފައި، ޑިޒައިން މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލުން ބިން ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދަނީ
: 20 މާރިޗު 2022
:
: 20 އޮގަސްޓް 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
27,740.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 މާރިޗު 2022
:
: 20 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 985,000.00 0.00 0.00 0.00 985,000.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 0.00 27,740.00 0.00 0.00 27,740.00
985,000.00 27,740.00 0.00 0.00 1,012,740.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް


ރަށް 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
1 ބ. ތުޅާދޫ 985,000.00 27,740.00 0.00 0.00 1,012,740.00
985,000.00 27,740.00 0.00 0.00 1,012,740.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 985,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބ. ތުޅާދޫ 985,000.00 0.00 0.00 0.00 985,000.00
985,000.00 0.00 0.00 0.00 985,000.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 27,740.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބ. ތުޅާދޫ 0.00 27,740.00 0.00 0.00 27,740.00
0.00 27,740.00 0.00 0.00 27,740.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ޖުލައި 2021 182,750.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ނޮވެންބަރު 2021 200,563.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ޑިސެންބަރު 2021 601,687.00
985,000.00


މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް ޖުމްލަ
0
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]