ސ. ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ހެދުން ފޭސް 1
އައިޑީ:
ISLES/3115
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
30 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި. ސައިޓަށް މޮބިލައިޒް ވެފައި. ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
68,804,871.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
12,305,633.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
34,182,314.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 އޭޕްރިލް 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 7,320,731.00 12,305,633.00 34,182,314.00 20,509,388.00 74,318,066.00
7,320,731.00 12,305,633.00 34,182,314.00 20,509,388.00 74,318,066.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 74,318,066.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 7,320,731.00 12,305,633.00 34,182,314.00 20,509,388.00 74,318,066.00
7,320,731.00 12,305,633.00 34,182,314.00 20,509,388.00 74,318,066.00