ބ.އޭދަފުށީގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3275
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫޢު ނިމި 25 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އަމާން ވެއްޓަށް ކުދިން ގެންދެވިފައެވެ.
:
: 1 އޮގަސްޓް 2019
:
:
: 24 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖޫން 2020
:
: 1 ޑިސެންބަރު 2020
: ކޮވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވޭ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ޖޫން 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 1,002,000.00 1,002,000.00
1,002,000.00 1,002,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 1,002,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 ޖުމްލަ
223014 - އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ބ. އޭދަފުށި 1,002,000.00 1,002,000.00
1,002,000.00 1,002,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2020 67,150.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2020 119,773.20
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2021 55,077.99
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2021 2,500.00
244,501.19
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]