ހއ.ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުން
އައިޑީ:
ISLES/0335
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސަލްޓެންސީ ކުރިއަށްދަނީ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
300,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
35,416,508.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 6,175,000.00 300,000.00 35,416,508.00 40,000,000.00 81,891,508.00
6,175,000.00 300,000.00 35,416,508.00 40,000,000.00 81,891,508.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 81,891,508.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން ހއ. ތުރާކުނު 6,175,000.00 300,000.00 35,416,508.00 40,000,000.00 81,891,508.00
6,175,000.00 300,000.00 35,416,508.00 40,000,000.00 81,891,508.00