ހއ.ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0335
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ޑިޒައިން ނިމިފައި - މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވޭ
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 30 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
252,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
504,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 6,175,000.00 300,000.00 0.00 252,000.00 504,000.00 5,460,000.00 12,691,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 1,640,061.00 0.00 0.00 0.00 1,640,061.00
6,175,000.00 300,000.00 1,640,061.00 252,000.00 504,000.00 5,460,000.00 14,331,061.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 12,691,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 0.00 0.00 0.00 252,000.00 504,000.00 5,460,000.00 12,691,000.00
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން ހއ. ތުރާކުނު 6,175,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,691,000.00
6,175,000.00 300,000.00 0.00 252,000.00 504,000.00 5,460,000.00 12,691,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,640,061.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން ހއ. ތުރާކުނު 0.00 0.00 1,640,061.00 0.00 0.00 0.00 1,640,061.00
0.00 0.00 1,640,061.00 0.00 0.00 0.00 1,640,061.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2022 49,571.29
49,571.29
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]