ބ.ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0355
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓެންޑަރ ޑޮއިކުމަންޓްސްއަށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ހޯދުމަށް ފަންޑިންގ އޭޖެންސީއަށް ހުށަހެޅިފައި ނޯއޮބްޖެކަޝަން ލިބި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގެ %99 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 މާރިޗު 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 14,170,000.00 14,170,000.00
14,170,000.00 14,170,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 14,170,000.00 14,170,000.00
14,170,000.00 14,170,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2019 7,126.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު