އއ.އުކުޅަސް ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0359
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 10 ނޮވެންބަރު 2022
: 10 ނޮވެންބަރު 2022
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,994,912.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
18,181,352.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ނޮވެންބަރު 2020
: 26 ފެބުރުވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 ނޮވެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,705,000.00 13,517,205.00 0.00 0.00 0.00 17,222,205.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 1,994,912.00 18,181,352.00 1,781,685.00 21,957,949.00
3,705,000.00 13,517,205.00 1,994,912.00 18,181,352.00 1,781,685.00 39,180,154.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 17,222,205.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން އއ. އުކުޅަސް 3,705,000.00 13,517,205.00 0.00 0.00 0.00 17,222,205.00
3,705,000.00 13,517,205.00 0.00 0.00 0.00 17,222,205.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 21,957,949.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން އއ. އުކުޅަސް 0.00 0.00 1,994,912.00 18,181,352.00 1,781,685.00 21,957,949.00
0.00 0.00 1,994,912.00 18,181,352.00 1,781,685.00 21,957,949.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]