އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0360
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
: 14 ފެބުރުވަރީ 2022
: 1 އޮގަސްޓް 2023
: 14 ފެބުރުވަރީ 2022
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,319,949.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,187,954.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 14 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 އޮގަސްޓް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ފެބުރުވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,705,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,705,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 2,198,934.00 1,319,949.00 1,187,954.00 178,193.00 4,885,030.00
3,705,000.00 8,000,000.00 2,198,934.00 1,319,949.00 1,187,954.00 178,193.00 16,590,030.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 11,705,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 3,705,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,705,000.00
3,705,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,705,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 4,885,030.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 0.00 0.00 0.00 1,319,949.00 1,187,954.00 178,193.00 4,885,030.00
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 0.00 0.00 2,198,934.00 0.00 0.00 0.00 4,885,030.00
0.00 0.00 2,198,934.00 1,319,949.00 1,187,954.00 178,193.00 4,885,030.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖަނަވަރީ 2022 1,920.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 18,020.00
19,940.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]