ފ.މަގޫދޫ ބިން ހިއްކުން
އައިޑީ:
ISLES/0366
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރިވެޓްމަންޓްގެ ޑިޒައިން ބަދަލުވެފައިވުމާއިއެކު، ރިވައިސްޑް ކޮޓޭޝަންއެއް ހުށަހެޅުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް އަންގާފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
300,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
35,851,276.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 10,500,000.00 300,000.00 35,851,276.00 40,000,000.00 86,651,276.00
10,500,000.00 300,000.00 35,851,276.00 40,000,000.00 86,651,276.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 86,651,276.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން ފ. މަގޫދޫ 10,500,000.00 300,000.00 35,851,276.00 40,000,000.00 86,651,276.00
10,500,000.00 300,000.00 35,851,276.00 40,000,000.00 86,651,276.00