ތ.ތިމަރަފުށި މަގު ހެދުން
އައިޑީ:
ISLES/0375
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޭބަލް ޖަކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
9,538,733.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
26,496,479.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 އޭޕްރިލް 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 13,850,000.00 36,004,723.00 9,538,733.00 26,496,479.00 15,897,888.00 101,787,823.00
13,850,000.00 36,004,723.00 9,538,733.00 26,496,479.00 15,897,888.00 101,787,823.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 101,787,823.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422001 - މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން ތ. ތިމަރަފުށި 13,850,000.00 36,004,723.00 9,538,733.00 26,496,479.00 15,897,888.00 101,787,823.00
13,850,000.00 36,004,723.00 9,538,733.00 26,496,479.00 15,897,888.00 101,787,823.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2020 11,355,634.04
11,355,634.04