ފުވައްމުލައް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0393
: 8 ޖޫން 2021
:
: 25 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 ޑިސެންބަރު 2023
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,136,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,528,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 މާރިޗު 2022
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 12,795,607.00 22,554,688.00 200,000.00 0.00 3,136,000.00 3,528,000.00 529,200.00 42,743,495.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 7,914,513.00 0.00 0.00 0.00 7,914,513.00
12,795,607.00 22,554,688.00 200,000.00 7,914,513.00 3,136,000.00 3,528,000.00 529,200.00 50,658,008.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 42,743,495.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136,000.00 3,528,000.00 529,200.00 42,743,495.00
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 12,795,607.00 22,554,688.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,743,495.00
12,795,607.00 22,554,688.00 200,000.00 0.00 3,136,000.00 3,528,000.00 529,200.00 42,743,495.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 7,914,513.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 0.00 0.00 0.00 7,914,513.00 0.00 0.00 0.00 7,914,513.00
0.00 0.00 0.00 7,914,513.00 0.00 0.00 0.00 7,914,513.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2023 2,340.00
2,340.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]