އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0402
: 1 ނޮވެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
31,755,598.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
16,993,916.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 މޭ 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 2,700,000.00 3,500,000.00 14,700,000.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 9,631,250.00 70,000,000.00 0.00 23,255,598.00 14,293,916.00 2,595,075.00 119,775,839.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 56,684,880.00 0.00 0.00 0.00 56,684,880.00
9,631,250.00 85,000,000.00 56,684,880.00 31,755,598.00 16,993,916.00 6,095,075.00 206,160,719.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 15,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00
0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 14,700,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 2,700,000.00 3,500,000.00 14,700,000.00
0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 2,700,000.00 3,500,000.00 14,700,000.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 119,775,839.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 9,631,250.00 70,000,000.00 0.00 23,255,598.00 14,293,916.00 2,595,075.00 119,775,839.00
9,631,250.00 70,000,000.00 0.00 23,255,598.00 14,293,916.00 2,595,075.00 119,775,839.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 56,684,880.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 0.00 56,684,880.00 0.00 0.00 0.00 56,684,880.00
0.00 0.00 56,684,880.00 0.00 0.00 0.00 56,684,880.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ސެޕްޓެންބަރު 2021 39,239.08
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް މޭ 2022 74,730.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ޖޫން 2022 323,830.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ޖުލައި 2022 15,420.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ސެޕްޓެންބަރު 2022 245,400.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް އޮކްޓޫބަރު 2022 193,672.26
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ނޮވެންބަރު 2022 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ޑިސެންބަރު 2022 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ފެބުރުވަރީ 2023 110,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް މާރިޗު 2023 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް އޭޕްރިލް 2023 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް މޭ 2023 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ޖޫން 2023 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް ޖުލައި 2023 55,000.00
ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް އޮގަސްޓް 2023 86,000.00
1,473,291.34
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]