ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ނިންމުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0410
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,481,014.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 މާރިޗު 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,000,000.00 2,481,014.00 5,481,014.00
3,000,000.00 2,481,014.00 5,481,014.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 5,481,014.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 3,000,000.00 2,481,014.00 5,481,014.00
3,000,000.00 2,481,014.00 5,481,014.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2019 5,701,547.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު