ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގަ ކަރަންޓާއި ޖީޕޮން ވިއުގަ އެޅުން
:
ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓު އަދި ޖީޕޮން ޑަކްޓު ނެޓްވޯކު ފަރުމާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4123
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
11kV ސަބްސްޓޭޝަން އަދި 132kV ސަބްސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 1 އޮގަސްޓް 2020
: 18 ޖަނަވަރީ 2021
: 18 ޖޫން 2022
: 24 ޑިސެންބަރު 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ބްރައުންސް - ސީމެކް )
- ލޯން އެހީ ( ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,297,458,127.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ފެބުރުވަރީ 2021
: 18 ފެބުރުވަރީ 2021
: 18 ޖޫން 2022
:
: - ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޝިޕްމަންޓުތަކާއި މަސައްކަތްތަށް ލަސްވުން - ޑިޒައިން ރިވިއުކުރުމަށް ފަންނީ މާހިރުންގެ ލަފާ ބޭނުންވާތީ، ޑިޒައިން ރިވިއުކުރުން ލަސްވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މާރިޗު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ ބްރައުންސް - ސީމެކް 1,037,966,501.00 0.00 1,037,966,501.00
ލޯން އެހީ ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ 259,056,000.00 0.00 259,056,000.00
1,297,022,501.00 0.00 1,297,022,501.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - ބްރައުންސް - ސީމެކް

ޖުމްލަ: 1,037,966,501.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 1,037,966,501.00 0.00 1,037,966,501.00
1,037,966,501.00 0.00 1,037,966,501.00

ލޯން އެހީ - ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ

ޖުމްލަ: 259,056,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 259,056,000.00 0.00 259,056,000.00
259,056,000.00 0.00 259,056,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ލޯން އެހީ - ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ ސެޕްޓެންބަރު 2018 258,552,000.00
258,552,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]