ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0439
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
18,076,840.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮގަސްޓް 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 10,000,000.00 18,076,840.00 28,076,840.00
10,000,000.00 18,076,840.00 28,076,840.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 28,076,840.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
421001 - ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 10,000,000.00 18,076,840.00 28,076,840.00
10,000,000.00 18,076,840.00 28,076,840.00

ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު


މަރާމާތު ޚަރަދު


ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު