ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4575
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް - 13 އެޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންސަލްޓެންޓްއެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅުނު ބިޑް ތަށް އިވެލިއުއޭޓް ކުރަމުން ދަނީ. އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން - 5 ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓު 8 މަސް ދުވަސް ތޭރޭގައި ގާއިމްކޮށް ނިންމުމަށް ފެނަކައާއި އެކު އެގްރީމެންޓް ސޮއިކޮށްފައި. ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން - އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ.
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 22 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
32,303,249.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
37,740,673.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 22 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 41,355,688.00 32,303,249.00 37,740,673.00 4,135,569.00 115,535,179.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ލޯން އެހީ ސައުދީ ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,000,000.00 41,355,688.00 32,303,249.00 37,740,673.00 4,135,569.00 170,535,179.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 55,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00
55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 115,535,179.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
291003 - ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 0.00 41,355,688.00 32,303,249.00 37,740,673.00 4,135,569.00 115,535,179.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 41,355,688.00 32,303,249.00 37,740,673.00 4,135,569.00 115,535,179.00
0.00 41,355,688.00 32,303,249.00 37,740,673.00 4,135,569.00 115,535,179.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހއ. ދިއްދޫ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އއ. ރަސްދޫ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ. މުލައް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލ. މާމެންދޫ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގއ. ކޫއްޑޫ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގދ. ތިނަދޫ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ލޯން އެހީ - ސައުދީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދ. މީދޫ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625