އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4576
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- އައްޑޫ ސިޓީގައި 10 މެގަވޮޓުގެ ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ބީލަން ކަރުދާސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭތައް ކުރިއަށް ދަނީ. މި ފިޔަވަހި 2022 ޖެނުއަރީ މަހު ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. - ލ. ގަން، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، ލ. މާމެންދޫ، ލ.މާވަށް، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ށ. ފުނަދޫ އަދި ގއ. ވިލިނގިލި 11-14 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑަރުން ޕްރީކޮލިފައި ކުރުމަށް ހުޅުވައި ބިޑަރުން ހުށަހާޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންސްތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. އަދި 2022 ޖެނުއަރީ މަހު ފާސްވި ބިޑަރުންނަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - ލ. ގަން، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، ލ. މާމެންދޫ، ލ.މާވަށް، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ށ. ފުނަދޫ އަދި ގއ. ވިލިނގިލީގައި 40 މެގަވޮޓް ހަވަރގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ބިޑަރުން ޕްރީކޮލިފައި ކުރުމަށް ހުޅުވައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި 2022 ޖެނުއަރީ މަހުގައި ފާސްވާ ބިޑަރުންނަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ގދ. ތިނަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ށ. ފުނަދޫ ގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022 ޖެނުއަރީ މަހު ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ބީލަން ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
: 1 އޭޕްރިލް 2021
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2026
:
:
2022 ގެ ބަޖެޓް :
133,492,178.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
312,489,578.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މާރިޗު 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު 44,845,300.00 75,000,000.00 150,000,000.00 269,845,300.00
ލޯން އެހީ ސީ.ޑީޕީ 490,600.00 75,000,000.00 150,000,000.00 225,490,600.00
ލޯން އެހީ ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00
ލޯން އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކް 53,144,200.00 57,684,900.00 50,000,000.00 160,829,100.00
ހިލޭ އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކް 35,012,078.00 54,804,678.00 107,569,689.00 197,386,445.00
133,492,178.00 312,489,578.00 557,569,689.00 1,003,551,445.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު

ޖުމްލަ: 269,845,300.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 44,845,300.00 75,000,000.00 150,000,000.00 269,845,300.00
44,845,300.00 75,000,000.00 150,000,000.00 269,845,300.00

ލޯން އެހީ - ސީ.ޑީޕީ

ޖުމްލަ: 225,490,600.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 490,600.00 75,000,000.00 150,000,000.00 225,490,600.00
490,600.00 75,000,000.00 150,000,000.00 225,490,600.00

ލޯން އެހީ - ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 150,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00
0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00

ލޯން އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 160,829,100.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 53,144,200.00 57,684,900.00 50,000,000.00 160,829,100.00
53,144,200.00 57,684,900.00 50,000,000.00 160,829,100.00

ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 197,386,445.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 35,012,078.00 54,804,678.00 107,569,689.00 197,386,445.00
35,012,078.00 54,804,678.00 107,569,689.00 197,386,445.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2022 3,803,452.71
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2022 1,528,117.02
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2022 591,728.62
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2022 407,376.20
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މޭ 2022 342,427.04
6,673,101.59
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]