އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4576
: 1 އޭޕްރިލް 2021
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2026
:
:
2023 ގެ ބަޖެޓް :
218,908,770.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
125,720,873.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މާރިޗު 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 މޭ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު 44,845,300.00 0.00 0.00 0.00 44,845,300.00
ލޯން އެހީ ސީ.ޑީޕީ 490,600.00 47,615,772.00 23,606,115.00 0.00 71,712,487.00
ލޯން އެހީ ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް 0.00 47,615,772.00 23,606,115.00 0.00 71,221,887.00
ލޯން އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކް 53,144,200.00 47,615,772.00 23,606,115.00 11,822,000.00 136,188,087.00
ހިލޭ އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކް 35,012,078.00 76,061,454.00 54,902,528.00 51,395,579.00 217,371,639.00
133,492,178.00 218,908,770.00 125,720,873.00 63,217,579.00 541,339,400.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު

ޖުމްލަ: 44,845,300.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 44,845,300.00 0.00 0.00 0.00 44,845,300.00
44,845,300.00 0.00 0.00 0.00 44,845,300.00

ލޯން އެހީ - ސީ.ޑީޕީ

ޖުމްލަ: 71,712,487.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 490,600.00 47,615,772.00 23,606,115.00 0.00 71,712,487.00
490,600.00 47,615,772.00 23,606,115.00 0.00 71,712,487.00

ލޯން އެހީ - ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް

ޖުމްލަ: 71,221,887.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 47,615,772.00 23,606,115.00 0.00 71,221,887.00
0.00 47,615,772.00 23,606,115.00 0.00 71,221,887.00

ލޯން އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 136,188,087.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 53,144,200.00 47,615,772.00 23,606,115.00 11,822,000.00 136,188,087.00
53,144,200.00 47,615,772.00 23,606,115.00 11,822,000.00 136,188,087.00

ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 217,371,639.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 35,012,078.00 76,061,454.00 54,902,528.00 51,395,579.00 217,371,639.00
35,012,078.00 76,061,454.00 54,902,528.00 51,395,579.00 217,371,639.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2022 3,803,452.71
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2022 1,528,117.02
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2022 591,728.62
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2022 407,376.20
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މޭ 2022 342,427.04
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖޫން 2022 191,585.45
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖުލައި 2022 2,273,455.15
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2022 684,352.23
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2023 924,059.94
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2023 300,299.95
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖުލައި 2023 290,102.19
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2023 20,840.08
11,357,796.58
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]