އެކިރަށްތަކުގައި އެއަރޕޯޓް ޓަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4578
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
53,550,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
12,600,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖަނަވަރީ 2023
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 53,550,000.00 12,600,000.00 6,300,000.00 72,450,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000,000.00 20,000,000.00 53,550,000.00 12,600,000.00 6,300,000.00 142,450,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 50,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422002 - ވައިގެ ބަނދަރު 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 20,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422002 - ވައިގެ ބަނދަރު 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 72,450,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422002 - ވައިގެ ބަނދަރު 0.00 0.00 53,550,000.00 12,600,000.00 6,300,000.00 72,450,000.00
0.00 0.00 53,550,000.00 12,600,000.00 6,300,000.00 72,450,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422002 - ވައިގެ ބަނދަރު މ. މުލި 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2021 3,180.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2022 34,732,340.45
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2023 3,051,854.78
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2023 4,584,897.23
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2023 15,914,027.35
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2023 4,484,077.43
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2023 2,340.00
62,772,717.24
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]