ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4609
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 30 ޖޫން 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
400,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 ޖޫން 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 400,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ގއ. ކޮލަމާފުށި 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00