ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4671
: 1 ޖޫން 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
126,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
252,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މޭ 2023
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 މާރިޗު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,500,000.00 0.00 126,000.00 252,000.00 37,800.00 1,915,800.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 434,485.00 0.00 0.00 0.00 434,485.00
1,500,000.00 434,485.00 126,000.00 252,000.00 37,800.00 2,350,285.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,915,800.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
291003 - ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 0.00 0.00 126,000.00 252,000.00 37,800.00 1,915,800.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޅ. ކުރެންދޫ 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,915,800.00
1,500,000.00 0.00 126,000.00 252,000.00 37,800.00 1,915,800.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 434,485.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޅ. ކުރެންދޫ 0.00 434,485.00 0.00 0.00 0.00 434,485.00
0.00 434,485.00 0.00 0.00 0.00 434,485.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]