ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4692
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 21 ފެބުރުވަރީ 2021
: 31 ޖުލައި 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,096,670.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
4,608,753.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 މޭ 2022
: 29 ޖޫން 2022
: 29 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 200,000.00 4,096,670.00 4,608,753.00 0.00 8,905,423.00
200,000.00 4,096,670.00 4,608,753.00 0.00 8,905,423.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 8,905,423.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 4,096,670.00 4,608,753.00 0.00 8,905,423.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ރ. އަލިފުށި 200,000.00 0.00 0.00 0.00 8,905,423.00
200,000.00 4,096,670.00 4,608,753.00 0.00 8,905,423.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 175,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖޫން 2022 7,915,594.42
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2022 842,030.26
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2022 1,825,549.63
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2022 1,156,322.61
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2022 1,210,404.21
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2022 6,517,671.76
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2023 1,236,840.24
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2023 1,824,857.60
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2023 2,035,699.46
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2023 2,005,577.98
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2023 1,870,311.65
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2023 220,034.67
28,835,894.49
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3026955
[email protected]